TamilNetMr.Elilan speaking (l-r) Mr.Sampanthan, Mr.O.L.M.Ismail, Mr.M.Jainulabdeen, Mr.Mavai Senathirajah