TamilNetUPFA presidential candidate Mahinda Rajapaksa(L) IMF Sri Lanka representative, Dr Sarath Amunugama