TamilNetMr. Pirapaharan awards a TAF airman [Photo: LTTE]