TamilNetJapanese Envoy Yasushi Akashi accompanies Basil Rajapaksa to Ki'linochchi