TamilNetJUSU leaders: Babilraj Sivarasa and Divaharan Navaratnam