59 Reports
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Document
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Document
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Document
Photo
Photo
Document
Document
Photo
Document
Photo
Document
Photo
Photo
Document
Photo
Document
Photo
Photo
Document
Photo
Document
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

 

     

 

Latest 15 Reports
02.11.21 15:32   Photo
13 ஆம் சட்டத்திருத்தத்தால் கட்டமைக்கப்பட்ட இன அழிப்பை எதிர்கொள்ள முடியுமா?
17.05.21 19:23   Photo
Ananthi blames war criminal Silva for blocking collective memorial at Mu'l'livaaykkaal
23.03.21 12:41   Photo
No focus on Tamil genocide, geopolitics gets played out in Geneva in favour of QUAD formation
21.03.21 13:34   Photo
Navi Pillay explains ‘human rights’ limitations in Geneva on Tamil genocide
15.03.21 20:36   Photo
Deceived Tamil activists in UK falsely claimed ‘substantial changes’ to Zero draft
09.03.21 21:34   Photo
UK repeatedly wronged Tamils says hunger-striker, demands genocide justice
26.02.21 11:53   Photo
Tamils witness false dilemma in Geneva as geopolitical formations pit against each other
19.02.21 14:02   Photo
UK not prepared to push for ICC option in new UNHRC Resolution
07.02.21 23:16   Photo
Unprecedented P2P uprising paves the way for rights-oriented politics of Tamils and Muslims
22.01.21 08:01   Photo
Gotabaya sets up deceptive COI citing ‘sovereignty’ and ‘non-aligned’ foreign policy
18.01.21 23:44   Photo
Tamil activists resisted three sources of outside influence while drafting demands to UNHRC
16.01.21 11:03  
Tamil national parties demand UN to inquire into crime of genocide and set up IIIM
09.01.21 09:37   Photo
Demolition of Tamil genocide monument, fourth emblematic trauma since 1974: Rev Fr Sakthivel
08.01.21 23:51   Photo
Colombo destroys Mu'l'livaaykkaal memorial monument at Jaffna University
07.01.21 11:22   Photo
With emphasis on genocide, Suresh calls for ICC-referral, IIIM and referendum